top of page

פשיטות רגל ודיני חדלות פירעון 

 

כינוס נכסים, מחיקת חובות וצווי הפטר

אדם הנקלע לחובות העולים על שווי נכסיו ונאלץ להתמודד מול מטר של תביעות משפטיות והליכי הוצאה לפועל, יכול לזכות בהגנה מטעם בית המשפט, ולעיכוב של כל ההליכים המתנהלים נגדו.

זאת על מנת שניתן יהיה לבחון את כל החובות הנטענים נגדו, לכנס את נכסיו, עד לגיבושו של הסדר תשלום חלקי של החובות, אשר בסופו של הליך יכול להעניק לאותו אדם, דף חדש בחייו. 

  

עקב המצב הקשה בו שרוי המשק בשנים האחרונות, יותר ויותר אנשים שניהלו עסקים וחברות פרטיות, נקלעים לחובות כבדים בעקבות קריסת עסק עצמאי או בשל ערבויות אישיות לחובות חברה בבעלותם.

המדובר בחובות בהיקפים גבוהים, העולים בדרך כלל על שווי כל נכסיו והונו של אותו אדם. אותו אדם מוצא עצמו בין יום, תחת מבול של תביעות בנקים, ספקים והליכי הוצאה לפועל שננקטים נגדו אישית.

במצב זה, אין כל יכולת להתמודד בצורה פרטנית מול כל נושה ולהציע לכל אחד בנפרד הסדר פשרה מתאים לפריסת החוב.

 

במצב דברים זה, הדרך הנכונה לפעול במסגרת ההגנות שהחוק מאפשר, לאמור, הליך פשיטת הרגל - קבלת הגנה מפני הנושים באמצעות צו לכינוס נכסי החייב ועיכוב כל ההליכים המשפטיים – תביעות והליכי הוצאה לפועל נגד החייב, ולאחר מכן הכרזת החייב כפושט רגל.

 

   

להליך פשיטת הרגל יתרונות רבים על פני הליכי הוצאה לפועל המוכרים של איחוד תיקים וחייב מוגבל באמצעים, משום שהוא מאפשר הגעה להסדר חוב עם כל הנושים, החובות מוקפאים ומפסיקים לצבור ריבית הוצאה לפועל שהינה ריבית דורסנית, ובסופו של הליך ניתן לקבל הפטר – פטור מכל החובות או הסדר חוב המציע החזר של חלק בשיעור נמוך מסך כל החובות. 

 

לאחר הפטור, נמחקים כל חובות העבר ונפתח דף חדש.

  

את הפטור אין כל דרך להשיג באמצעות הליכי ההוצאה לפועל, ובעצם הליכי הוצאה לפועל לא מסתיימים לעולם.

באמצעות הליכי פשיטת רגל לאחר הסדר נושים ו/או קבלת הפטר מהחובות, ניתן לפתוח דף חדש בחייו הכלכלים של אותו אדם.

 

יעוץ משפטי והכנת הבקשה

תחילת ההליך הינו הגשת בקשה למתן צו כינוס ולהכרזת פשיטת רגל. הבקשה הינה בקשה המוגשת לבית המשפט המחוזי, אולם קודם לכן יש לפתוח תיק ולהגיש עותק מהבקשה לכונס הנכסים הרישמי במשרד המשפטים, אשר יתן את המלצתו, ויקבע תשלום חודשי לקופת הנושים בהתאם ליכולתו של החייב, (בדומה לאיחוד תיקים בהוצאה לפועל).

 

על הבקשה להיות מפורטת ביותר, עליה לפרט את כלל החובות, פירוט הנושים, ונתמכת במסמכים המוכיחים את החובות. לצד החובות על הבקשה לפרט באופן מדויק את כל נכסיו של החייב ובני משפחתו, על הבקשה להיות נתמכת בתצהיר ועליה לתאר את הנסיבות שהביאו את החייב למצבו הנוכחי.

 

חובת גילוי מלא ותום לב המבקש, הינה מאבני היסוד של בקשת פשיטת הרגל ויחרצו את גורלה גם בהמשך ההליכים.

 

עיכוב כל הליכים - צו הכינוס

בשלב הראשון ייתן בית המשפט צו לכינוס נכסי החייב, המקנה עיכוב הליכים כללי כנגד החייב בכל ההליכים המשפטיים שנפתחו ויפתחו בעתיד נגדו לרבות ההליכים שכבר הוחל בביצועם כנגדו כגון בהוצאה לפועל.

 

 

יש אור בקצה המנהרה: 

לאדם שנקלע לחובות כבדים החוק מקנה אפשרות להמשיך ולקיים מתכונת חיים סבירה, שבקצותה, ישנה נקודת אור. מובן שהליכים אלו אינם פשוטים, הינם מורכבים ואורכים זמן רב, אולם מאפשרים בסופו של יום, להיחלץ מהמצב הקשה אליו נקלע החייב, וכל זאת באמצעות קבלת יעוץ משפטי מתאים, ונקיטת ההליכים המשפטיים המתאימים.

 

bottom of page