top of page

לשון הרע והגנה על השם הטוב

עורך דין לשון הרע

שמו הטוב של אדם הינו ערך בעל חשיבות עצומה, כמו שנאמר במקורות:

"טוב שם טוב משמן טוב".

לשון הרע מהי ?  

לשון הרע היא דבר שפרסומו עלול :

(1)   להשפיל אדם בעיני הבריות או לעשותו מטרה לשנאה, לבוז או ללעג מצדם;

(2)   לבזות אדם בשל מעשים, התנהגות או תכונות המיוחסים לו;

(3)   לפגוע באדם במשרתו, אם משרה ציבורית ואם משרה אחרת, בעסקו, במשלח ידו או במקצועו;

(4)   לבזות אדם בשל גזעו, מוצאו, דתו, מקום מגוריו, גילו, מינו, נטייתו המינית או מוגבלותו.

חוק איסור לשון הרע עוסק בהגנת כבודו ושמו הטוב של אדם באמצעות הטלת איסור על פרסום ביטויים העלולים להשפילו ולבזותו.

 

החוק מגדיר כי פרסום לשון הרע יכול להוות עוולה אזרחית בנזיקין ויכול אף להתגבש לכדי עבירה פלילית. בגין העוולה האזרחית ניתן לקבל פיצויים וסעדים הן לפי החוק עצמו והן לפי פקודת הנזיקין. 

 

הפרסום יכול שיהיה:
בכתב, בעל פה, באמצעות תקשורת: בעיתונות, ברדיו בטלוויזיה, באינטרנט, ברשתות חברתיות ובעצם בכל דרך.

 

יש לקחת בחשבון שבחוק איסור לשון הרע קיימות מספר הגנות למפרסם.

הגנה נפוצה הינה - "אמת דיברתי" – הגנה זו הינה כאשר מי שפרסם לשון הרע טוען כי מה שפורסם על ידו הינו אמת.

כמו כן, הגנה נוספת למפרסם הינה – "הגנת תום לב", אשר עליה לעמוד בתנאים המפורטים בחוק.

בתי המשפט קבעו שגם הפרסומים שלהלן יכולים להוות  לשון הרע: 

האשמת אדם בחוסר מקצועיות או בחוסר אמינות.

האשמת אדם בביצוע עבירות פליליות עוד בטרם נקבע הדבר בביהמ"ש.

אם נפגעת מפרסום שלדעתך יש בו לשון הרע מומלץ לפנות לעורך דין לשון הרע ולהציג את כל המידע שברשותך והפרסום עצמו, המוכיח את לשון הרע.

 בחוק איסור לשון הרע קיימת האפשרות לקבל פיצוי גם ללא הוכחת נזק.

משרדנו ישמח להעניק לכם ייעוץ, הכוונה  והערכת סיכויי התביעה המשפטית בתחום לשון הרע.
 

bottom of page