top of page

הגבלת חשבון הבנק - חוק שיקים ללא כיסוי

חשבונכם הוגבל? – יש מה לעשות

בנק ישראל, באמצעות הבנק בו מנהל הלקוח את חשבונו יגביל לקוח במידה וחזרו בחשבונו 10 שקים במהלך שנה אחת שלא מסיבות טכניות ואם למרות שהוגבל חזרו בחשבונו שקים נוספים ללא כיסוי אזי יכנס להגדרה של לקוח מוגבל בסיווג הגבלה חמורה.
לקוחות מוגבלים יכולים להחזיק חשבון בנק אבל אסור להם לעשות שימוש בשיקים. בפועל ברוב הגדול של המקרים הבנק לא מספק ללקוח המוגבל מסגרת אשראי, משמע הלקוח מתנהל באופן שוטף על בסיס מזומנים בלבד.


הגבלת החשבון ע"י הבנק:
על פי חוק שיקים ללא כיסוי, התשנ"ב – 1992 (להלן: החוק) חשבון נכנס להגבלה ובעליו יהיה מוגבל, כאמור, במידה וסורבו במשך 12 חודשים 10 שיקים או יותר שנמשכו מהחשבון, ובלבד שעברו לפחות 15 ימים בין הסירוב הראשון לסירוב האחרון.
החשבון יוגבל למשך שנה בהוראת בנק ישראל, והודעה על כך תועבר לכל הבנקים בישראל.

עוד מוסיף חוק שיקים ללא כיסוי וקובע כי, אם סורבו 5 שיקים בחשבון, נדרש הבנק לשלוח הודעה על כך לבעל החשבון וגם למיופי הכוח או למורשי חתימה אם קיימים כאלה.

 


הגבלה חמורה:


לקוח מוגבל שחשבון נוסף שלו הוגבל או מי שהיה לקוח מוגבל וחשבונו הוגבל שנית בתוך שלוש שנים מיום שנסתיימה תקופת היותו לקוח מוגבל, יוכרז כלקוח מוגבל חמור.
מי שהוכרז כמוגבל חמור, יוגבלו כל חשבונותיו, וכן החשבונות המשותפים לו ולאחרים לרבות החשבונות שבהם הוא מיופה כוח, למעט החשבונות שבהם הוא מורשה חתימה.
תקופת ההגבלה של לקוח מוגבל חמור ושל חשבונותיו היא שנתיים.


ניתן לעכב את הגבלת החשבון:


החוק מאפשר למי שהחשבון שלו הוגבל להגיש ערעור לבית המשפט. ערעור זה מטרתו להוציא ממניין השיקים המסורבים מס' שיקים. טעות נפוצה הינה לחשוב שהערעור מוגש על ההגבלה עצמה, אך לא כך הדבר, הערעור מוגש על שיקים ספציפיים שביטול החזרתם תביא בפועל לביטול ההגבלה.
חשוב מאוד לפעול מיד עם קבלת ההודעה על הגבלת החשבון מהבנק, מכיוון שאת הערעור יש להגיש עד 20 ימים מיום קבלת ההודעה. במקרים רבים ניתן יהיה לעכב באמצעות ההליך המשפטי, את ההכרזה כלקוח מוגבל עד להכרעה בערעור, ובכך יימנע נזק כבד לשם הלקוח ולמהלך החיים התקין.


ניתן לבטל הגבלת חשבון


ע"פ החוק פגם בכל אחד מהקריטריונים ליצירת הגבלה, עשוי להביא לביטולה וזאת אם התקיים אחד מהתנאים הבאים:


א.    הבנק סירב לפרוע את השיק מחמת טעות.
ב.    הבנק סירב לפרוע את השיק מחמת עיקול שהוטל על החשבון, השיק נמשך לפני שהבנק קיבל את הודעת העיקול ולא          ניתן היה לפרעו במשך שישים יום.
ג.    ללקוח היה יסוד סביר להניח שהייתה חובה על הבנק לפרוע את השיק, אם בשל יתרה מספקת בחשבון, ואם  מאחר              שהבנק היה חייב לפרעו מכוח הסכם אתו.


יש לציין כי למרות האמור בתנאים הנ"ל, מספר לא מבוטל של ערעורים על הגבלות החשבון מסתמכים על נוהג בין הלקוח לבנק, לפיו הבנק נהג לאפשר משיכות שיקים בחריגה בחשבון. כך למשל, לאחרונה  ניתן פסק דין אשר קיבל טענה של לקוח לפיה היה על הבנק לכבד את השיקים שנמשכו בחשבון, למרות שהחשבון היה בחריגה. זאת לנוכח העובדה כי הלקוח הוכיח, שבאותה תקופה בה סורבו השיקים שהביאו להגבלת החשבון, כיבד הבנק שיקים אחרים, בזמן שהחשבון היה מצוי בחריגה מן המסגרת. הלקוח הוכיח כי הבנק העמיד לו באתה עת מסגרות זמניות באופן עצמאי, כך שבית המשפט לא מצא כל סיבה שהבנק לא היה אמור לעשות זאת שוב מבלי לתת ללקוח התראה מוקדמת. 


ביטול שיק לא יבטל את ספירתו במניין


בהתאם לחוק שיקים ללא כיסוי, כאשר שיק מוחזר משום שניתנה לגביו הוראת ביטול, אשר בהיעדרה הוא היה מוחזר מסיבת "אין כיסוי מספיק" - הבנק מחויב למנות את השיק במניין השיקים שהוחזרו לצורך ההגבלה. לפיכך, הוראת ביטול בחשבון של שיק שאין בו כיסוי מספיק אינה מונעת את ספירת השיק במניין השיקים שהוחזרו מסיבה של אין כיסוי.


טיפ חשוב - מניעת ההעברה של שיק לצד שלישי


השיקים הינם מסמכים סחירים. מי שמקבל שיק רשאי למסור אותו לצד שלישי, למשל כתמורה בעסקה שבינו לבין הצד השלישי. בנסיבות מסוימות הצד השלישי זכאי לדרוש את סכום השיק ממי שמשך אותו לראשונה, גם אם מי שמשך אותו לראשונה לא קיבל את השירות או הנכס שעבורם נתן את השיק. במצב כזה ייתכן כי הלקוח שמשך את השיק ייאלץ לשלם את סכומו לצד שלישי כלשהו, אף שלא קיבל דבר בתמורה.
באמצעות רישום פשוט על גבי השיק, ניתן למנוע ממי שקיבל את השיק את האפשרות להעביר אותו לצד שלישי ובכך מונעים את הסיכון להיתבע על ידי צד שלישי. אם מקבל השיק יעביר אותו בכל זאת לצד שלישי, לא תהיה לכך משמעות, ואותו צד שלישי לא יוכל לתבוע את הלקוח שמשך את השיק.
כדי למנוע את האפשרות להעביר את השיק לצד שלישי על מושך השיק לפעול באחת משתי דרכים:

א.  לרשום על גבי השיק את המילים "למוטב בלבד" או "לנפרע בלבד".
ב.  למחוק את המילה "לפקודת" ולהוסיף את המילה "בלבד" לאחר שם הנפרע, באופן שיירשם בשיק:

 

"שלמו לפלוני בלבד". אפשרות זו מעט פחות טובה מהקודמת, משום שלעתים עלולות לקרות טעויות שישפיעו על יכולת ההעברה של השיק לצד שלישי; למשל: אי רישום המילה "בלבד", כלומר: רישום "שלמו לפלוני" ללא הוספת המילה "בלבד", עלול שלא לבטל את האפשרות של העברת השיק לצד שלישי.
שיקים שמופיע עליהם הרישום האמור לא יהיו ניתנים להעברה, ויהיה ניתן להפקיד אותם אך ורק בחשבון הנפרע - מי שהלקוח נתן לו את השיק במקור.
לסיכום
המאמר הנ"ל עוסק בעיקרו בהגבלת החשבון ע"י הבנק ולא ע"י לשכת ההוצאה לפועל, אך בשני המקרים הגבלת החשבון איננה סוף פסוק וניתן לבצע פעולות משפטיות שיבטלו או לפחות יעכבו את ההגבלה.
על מנת להביא לעיכוב/ביטול הגבלת החשבון יש לפעול ללא דיחוי על מנת שלא תיכנס לתוקף ההגבלה על החשבון באופן קבוע.

 

 

 

 * אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי ואין הוא אמור לשמש תחליף לייעוץ/טיפול משפטי.

bottom of page