top of page

איחוד תיקים וחייב מוגבל באמצעים - בהוצאה לפועל

אדם אשר מצוי בחובות כבדים, מוצא עצמו פעמים רבות נאלץ להתמודד עם נושים רבים אשר פתחו כנגדו תיקי הוצאה לפועל בלשכות השונות ברחבי הארץ, שעה שהינו מצוי במצב של חוסר יכולת ממשית לפרוע את חובותיו לכלל נושיו בו זמנית.

בפני אותו אדם, ניצבת האפשרות לפנות לרשם ההוצאה לפועל בדרך של הגשת "בקשה לאיחוד תיקים" או "בקשה להכרזה כחייב מוגבל באמצעים",  בלשכה שבה נפתחו מרבית התיקים כנגדו.

 

המנגנון של איחוד תיקים נועד להקל על החייב על-מנת שיוכל לשלם את חובו במרוכז לכלל נושיו השונים בהתאם ל"מבחן יכולת הפירעון" (ראה בהמשך), שכן זוהי המסגרת היחידה בה יוכל  לשלם את חובו באופן מסודר ולא להיות נתון ללחצם של נושים שונים.

 

בקשת איחוד תידון בפני רשם ההוצאה לפועל בהתקיים כל אלה:

על החייב לצרף לבקשתו תצהיר המאמת את הפרטים הכלולים בה.

כתב ויתור על סודיות והסכמה למסירת מידע ומסמכים.

סכום של 3% מיתרת חובותיו עם הגשת הבקשה.

סכום נוסף של 3% מיתרת חובותיו מדי חודש בחודשו, עד להחלטה בבקשת האיחוד.

צו איחוד יינתן רק אם נוכח רשם ההוצאה לפועל כי החייב יוכל לפרוע את חובותיו בכל התיקים התלויים ועומדים כנגדו תוך פרקי הזמן הבאים:

 

מבחן יכולת הפירעון:

 

  • שנתיים-אם סכום החוב אינו עולה על 20,000 ₪.

  • 3 שנים-אם סכום החוב עולה על 20,000 ₪ ואינו עולה על 100,000 ₪.

  • 4 שנים-אם סכום החוב עולה על 100,000 ₪.

 

יש לציין, כי חייב רשאי לבקש איחודם של כל התיקים התלויים ועומדים נגדו, למעט תיקי מזונות, תיקים שעניינם אינו כספי, תיקי משכון או משכנתא ועניין שהועבר לבית המשפט בשל התנגדות לביצוע שטר/תביעה על סכום קצוב וטרם הוכרע בו סופית.

 

במידה ונדחתה בקשת איחוד של חייב, אין באפשרותו להגיש בקשה נוספת אלא אם כן הראה כי בנסיבות העניין חל שינוי יסודי המצדיק זאת.

 

עולה השאלה, מה דינו של חייב אשר אינו מסוגל לפרוע את הסכומים בפרקי הזמן כאמור במבחן יכולת הפירעון?

כאשר חייב אינו מסוגל לפרוע את הסכומים הללו בפרקי הזמן האמורים, רשאי רשם ההוצאה לפועל להכריזו "חייב מוגבל באמצעים".

 

חייב מוגבל באמצעים הינו סטטוס הדומה לפשיטת רגל, מבחינת הגבלות אשר מוטלות בעטיה של הבקשה, אולם להבדיל מהליך פשיטת רגל, אין באפשרות החייב לקבל הפטר מחובותיו בהליך מסוג זה.

גם במקרה זה, הלשכה המוסמכת להכרזה על חייב כ"חייב מוגבל באמצעים", הינה לשכה שבה נפתחו מרבית תיק ההוצאה לפועל כנגדו.

 

על בקשה להכרזה על חייב מוגבל באמצעים להיות מוגשת בצירוף תצהיר מטעם החייב וכתב ויתור סודיות.

במידה והכריז רשם ההוצאה לפועל על חייב "חייב מוגבל באמצעים", עליו ליתן צו תשלומים לפי בקשתו, עד לבדיקת יכולתו ורשאי הוא להטיל בצו ביניים הגבלות שונות על חייב, כולן או חלקן, על מנת להבטיח את פירעון החוב, כדלקמן:

 

  • עיכוב יציאתו של החייב מן הארץ.

  • הגבלת החייב למשוך שיקים.

  • הגבלת החייב לעשות שימוש בכרטיסי אשראי.

  • הגבלת החייב על ייסוד תאגיד או כהונה בו.

 

כמו כן, עם הכרזת חייב כמוגבל באמצעים, רשם ההוצאה לפועל מורה על רישום פרטיו במרשם של חייבים מוגבלים באמצעים, אשר פתוח לעיון הציבור.

 

ראוי לציין, כי חייב אשר אינו מסוגל לעמוד בתשלום החוב לפי "מבחן יכול הפירעון", רשאי ובתנאים מסויימים אף חייב רשם ההוצאה לפועל להכריזו "חייב מוגבל באמצעים", וכי תיקיו של חייב שכזה יאוחדו ממילא שכן על חייב שהוכרז מוגבל באמצעים ממילא מוטלות הגבלות שונות, אשר נועדו ליתן לו תמריץ לפרוע חובותיו ולפיכך אין למנוע ממנו את "ההטבה" שבאיחוד תיקים.

 

כמו כן, במצב בו חייב הגיש בקשה לאיחוד תיקיו, ונפתח כנגדן תיק נוסף לאחר מתן צו האיחוד, רשם ההוצאה לפועל יצרף אותו לצו האיחוד לאחר שנן לכל הצדדים להשמיע טענותיהם. אולם, רשם ההוצאה לפועל יכול להורות כי התיק הנוסף לא יצורף לתיק האיחוד אם נוכח כי החייב לא יוכל לפרוע את כל חובותיו בתיקים שעליהם חל צו האיחוד, תוך פרקי הזמן הנזכרים במבחן יכולת הפירעון.

 

לשם השוואה, בבקשה להכרזה על חייב מוגבל באמצעים, אם נפתח כנגדו תיק נוסף לאחר שהוכרז מוגבל באמצעים, יצורף התיק לצו האיחוד באופן אוטומטי.

 

משרדנו מעניק מענה משפטי מקצועי ומהיר בתחום ההוצאה לפועל תוך הגנה על אינטרס החייב ושמירה על זכויותיו באמצעות עורכי דין המתמחים בתחום.

 

 

* אין באמור לעיל בכדי להוות ייעוץ משפטי ואין הוא אמור לשמש תחליף לייעוץ/טיפול משפטי.

bottom of page