top of page

כתבות ומאמרים

הגבלת חשבון בנק -        משיכת שיקים ללא כיסוי

 על הגבלת חשבון הבנק
 

על פי חוק שיקים ללא כיסוי, חשבון נכנס להגבלה ובעליו יהיה מוגבל, במידה וסורבו במשך 12 חודשים, 10 שיקים או יותר שנמשכו מהחשבון.

 

החשבון יוגבל למשך שנה בהוראת בנק ישראל, והודעה על כך תועבר לכל הבנקים בישראל.

 

לקוחות מוגבלים יכולים להחזיק חשבון בנק אבל אסור להם לעשות שימוש בשקים.

 

לקוח מוגבל שחשבון נוסף שלו הוגבל או מי שהיה לקוח מוגבל וחשבונו הוגבל שנית בתוך שלוש שנים מיום שנסתיימה תקופת היותו לקוח מוגבל, יוכרז כלקוח מוגבל חמור.

הצוואה

עפ"י  הוראות חוק הירושה, תשכ"ה-1965, במות אדם עובר עיזבונו ליורשיו עפ"י דין -   אלא אם אותו אדם השאיר צוואה חוקית - שאז יחולק העיזבון לזוכים עפ"י הצוואה.


היורשים עפ"י דין הינם: מי שהיה במות המוריש בן-זוגו וכן קרובי המוריש (ילדי המוריש וצאצאיהם, הוריו וצאצאיהם, הורי הוריו וצאצאיהם).

 

בן הזוג וילדי המוריש קודמים לכל היתר והחלוקה הינה בהתאם לכללים והוראות מורכבים נוספים הכלולים בחוק ובפסיקה.


לעומת זאת, כאשר קיימת צוואה חוקית, העיזבון יחולק בהתאם לרצונו של המצווה ולא בהתאם להוראות "ירושה עפ"י דין" הכלולות בחוק הירושה...

הוצאה לפועל -

איחוד תיקים

וחייב מוגבל באמצעים

אדם אשר מצוי בחובות כבדים, מוצא עצמו פעמים רבות נאלץ להתמודד עם נושים רבים אשר פתחו כנגדו תיקי הוצאה לפועל בלשכות השונות ברחבי הארץ, שעה שהינו מצוי במצב של חוסר יכולת ממשית לפרוע את חובותיו לכלל נושיו בו זמנית.

 

בפני אותו אדם, ניצבת האפשרות לפנות לרשם ההוצאה לפועל בדרך של הגשת "בקשה לאיחוד תיקים" או "בקשה להכרזה כחייב מוגבל באמצעים", בלשכה שבה נפתחו מרבית התיקים כנגדו.

bottom of page